Mindfulness- & Compassietraining

Aandacht en compassie hebben elkaar nodig en vormen een edel tweetal.

De Mindfulness Based Stress Reduction training (MBSR) is een cursus van 8 weken, van één dagdeel per week plus een aparte stiltedag.

De Compassietraining is hoofdstuk 2 en lijkt qua opbouw en intensiteit op de MBSR. 

Doel van beide trainingen is het gemakkelijker en milder omgaan met het spannende en het pijnlijke in ons leven en dat van anderen.

Dit jaar (2022) biedt Florus een MBSR training aan vanaf 9 maartEen compassietraining gaat later in het jaar van start en de maandelijkse onderhoudsmiddagen Mindfulness lopen door. Een stiltedag en/of retraite behoren tot de mogelijkheden.

Het geven van deze trainingen is bij Florus ingebed in een jarenlange meditatiepraktijk (Vipassana) en affiniteit met de wijsheidstradities van christendom en boeddhisme. Ze geven perspectief en diepgang aan de training van aandacht en compassie.

Florus is geregistreerd bij de Beroepsvereniging Mindfulnesstrainers (VMBN): Categorie 1, nr. 20211648

“Meditatie is als voedsel voor geluk. Wanneer meditatie inspannend en hard werken is, dan is er iets mis. Met mindfulness ademen laat ons van de levensvreugde proeven. Er is zoveel leed in de wereld, waarom zouden we op een kussen gaan zitten om het lijden te vergroten? Meditatie moet een bron van ontspanning zijn, en van geluk.”
– Thich Nhat Hanh

ABOUT US

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write a long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

OUR CLIENTS

WAT IS MINDFULNESS

Mindfulness wordt op verschillende manieren vertaald, als ‘opmerkzaamheid’ , ‘oplettendheid’, ‘tegenwoordigheid van geest’ of ‘aandacht’. Vanwege de eenvoud heeft dat laatste mijn voorkeur. Het is wel een bepaald soort aandacht: Een open, milde, en niet-oordelende aandacht in het huidige moment.
 

Wanneer we spannende of pijnlijke dingen in ons leven tegenkomen, hebben we de sterke neiging om ons daar vanaf te wenden, deze ervaringen te negeren, weg te duwen of te bestrijden. Het resultaat is misschien tijdelijk effectief, maar op langere duur vaak schadelijk voor onze gezondheid en welbevinden.
 

Er is nog een andere mogelijkheid dan onze ongewenste ervaringen te bevechten of ervan weg te gaan: Je ernaar toe wenden met een erkennende en milde aandacht. ‘Aanschouwen’ kun je het ook noemen. Deze aandachtige, erkennende toewending schept ruimte en tegelijk een subtiele distantie ten opzichte van de ervaring. Er is een wereld van verschil of je sombere gedachten hebt of mérkt dat je ze hebt terwijl ze zich voordoen. Je gaat merken dat je niet helemaal samenvalt met een prettige of onprettige ervaring, met voorkeuren of afkeer en vele andere automatische reacties. Er komt meer speelruimte voor andere keuzes.

Een nog preciezere definitie van Mindfulness luidt: ‘het richten van de aandacht op een specifieke manier: doelbewust, in het huidige moment en zonder oordeel’ (Kabat-Zinn. J. (1994) Wherever You Go, There You Are. Mindfulness Meditation in Everyday Life. New York: Hyperion).
 

Aandachtig omgaan met minder prettige ervaringen blijkt goed te werken. Wetenschappelijk onderzoek toont dat aan mensen die een poosje mindfulness beoefend hebben, blijken meer aanvaardend en soepeler om te kunnen gaan met het spannende en pijnlijke in hun leven. Juist dan worden de ongemakken minder.
 

Een ander resultaat is dat naarmate mensen opener en vriendelijker met zichzelf weten om te gaan, dat direct zijn weerslag heeft op hun relaties: een meer tolerante en begripvolle omgang met anderen.
 

WAAR KOMT MINDFULNESS VANDAAN?

De Mindfulnessbenadering is een vertaling van boeddhistische meditatie in een westerse, levensbeschouwelijk neutrale en wetenschappelijk onderbouwde vorm. Daarnaast maken ook yogaoefeningen, elementen van westerse psychologie en volwassen educatie er deel van uit.
 

Ze is ontwikkeld binnen de gezondheidszorg in de VS door de microbioloog Jon Kabat-Zinn en heeft vorm gekregen in een cursus van 8 weken, de ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR). Het omgaan met stress krijgt daarin veel aandacht.
 

Cognitieve gedragstherapeuten konden goed aansluiten bij de Mindfulnessbenadering van Kabat-Zinn en ontwikkelden de ‘aandacht gerichte cognitieve therapie’. Deze kreeg vorm in de cursus ‘Mindfulness Based Cognitive Therapy’ (MBCT). De MBCT lijkt veel op de MBSR en legt eigen accenten.
 

DE 8-WEEKSE TRAINING

Aandacht in bovenbedoelde zin is een vaardigheid die ontwikkeld kan worden zoals het leren bespelen van een muziekinstrument. De basistraining ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR) is een krachtige impuls om de basisvaardigheden op het gebied van aandacht aan te leren. Hij duurt 8 weken, elke week 1 dagdeel, en er is een stiltedag.
 

Er wordt geoefend aan de hand van een scala aan aandachtoefeningen, formele zoals lichaam-, loop- en zitmeditatie en informele gericht op opmerkzaamheid in het dagelijks leven. Dagelijks oefenen tijdens de cursus wordt sterk aanbevolen. Het is de enige manier om iets te gaan merken van wat aandacht vermag.
 

TOEPASSINGEN

In Nederland wordt de training vaak aangeboden in het kader van de gezondheidszorg zowel in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor mensen met o.a. depressieve klachten als in de somatische zorg voor mensen met stress-, vermoedheid- en pijnklachten. De training is dan een aanvulling op een medische of psychotherapeutische behandeling en wordt meestal gegeven door psychologen, psychiaters en soms door geestelijk verzorgers.
 

Ook buiten de gezondheidszorg worden veel mindfulnesstrainingen gegeven: In het bedrijfsleven, het onderwijs, in meditatiecentra of een spirituele context. Vrijgevestigde trainers, coaches en geestelijk verzorgers zijn dan de aanbieders. Het interessante van de Mindfulnessbenadering is dat het omgaan met bepaalde psychosomatische ‘klachten’ en allerlei vormen van stress wordt geplaatst in het kader van omgaan met menselijke ervaringen als zodanig.
 

Juist die algemeen menselijke invalshoek maakt een MBSR cursus ook geschikt voor toepassing in een open setting.
Dan melden zich mensen met lichte klachten – wie heeft die niet? – en vooral met de wens om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of als je wilt, de basis te leggen voor een spirituele discipline.
 

MINDFULNESS, LEVENSHOUDING EN SPIRITUALITEIT

Stress en andere ‘klachten’ zijn, wat ruimer bezien, allemaal uitingsvormen van menselijk lijden. En lijden is, naast vreugde en geluk, inherent aan ons leven.Het omgaan met moeite, frustratie en lijden is een algemeen menselijke, existentiële opgave en wordt sinds mensenheugenis door alle spirituele wegen, religies en levensbeschouwingen onderwezen.
 

Afkomst verloochent zich niet. De boeddhistische levensbeschouwing blijft herkenbaar in de Mindfulnesstraining. Dat heeft het voordeel dat de training gemakkelijk verbonden kan worden met deze en andere wijsheidstradities. Die verbinding geeft perspectief, diepgang en inspiratie aan de Mindfulnesstraining.
 

Aandachtvol omgaan met het ongemakkelijke van ons leven kan uitgroeien tot een levenshouding en levenskunst: aandachtvol in het leven staan, in zonneschijn en regen, in voor- en tegenspoed.
 

Aandacht herstelt niet alleen de communicatie met onszelf, maar opent evengoed voor de ander en maakt gevoelig voor het mysterie dat ons leven is.
 

De Mindfulnesstraining kan op zichzelf staan en heeft in zichzelf waarde en effect. Ze kan ook in een breder spiritueel perspectief gezien worden en een opstapje worden tot een dieper inzicht en een ruimer hart.

TRAINING
De eerstvolgende MBSR training is in het najaar 2022 gepland op woensdagavonden:

  • 28 september

  • 5 oktober

  • 12 oktober

  • 19 oktober

  • 2 november

  • 9 november

  • 16 november

  • 23 november
     

Tijdstip: 19.30u-22.00u
 

Locatie: Yogacentrum Bunnik, Smalleweg 8a
 

Datum Stiltedag: Zaterdag 5 november

Locatie Stiltedag: Yogacentrum Bunnik
 

Deelnemers: 4 – 12
 

Kosten: €​​​350 wanneer je zelf betaalt

              €550 wanneer werkgever of verzekering betaalt

Intakegesprek:

In een verkennend gesprek gaan we na of je behoeften en verwachtingen aansluiten bij wat de training biedt

 
 

COMPASSIETRAINING

De compassietraining is een logisch vervolg op de mindfulnesstraining (MBSR/MBCT). Mildheid of compassie is meestal impliciet aanwezig in de mindfulnesstraining als één van de houdingsaspecten, maar verdient bij nader inzien meer aandacht. In alle grote levensbeschouwelijke tradities neemt het cultiveren van deze liefdevolle kwaliteiten een grote plaats in. In de christelijke traditie wordt meestal gesproken over ‘naastenliefde’, ‘barmhartigheid’, en ‘met ontferming bewogen worden’. In de boeddhistische traditie heet het ‘mededogen’ en ‘liefdevolle vriendelijkheid’.
 

Staat in de mindfulnesstraining het ontwikkelen van aandacht en zelfinzicht centraal, de kern van de compassietraining is het inoefenen van mededogen of barmhartigheid. Daarmee sluit de compassietraining aan bij de grote levensbeschouwingen. Compassie is een universeel menselijke waarde.
 

De ervaring die anderen en ook ik wel hadden als we wat langer aandacht- en inzichtmeditatie beoefenden (volgens de boeddhistische vipassana-traditie) was het optreden van een zekere ‘kou’ en een weliswaar meer objectieve maar ook koele blik. Hieruit ontstond het inzicht dat er misschien wel iets ontbrak, namelijk een liefdevol hart.
 

Aandacht en een wakkere geest gaan hand in hand met een mededogend hart. In de boeddhistische traditie wordt dat al heel lang onderwezen. Zo wordt de aandacht barmhartig en de barmhartigheid blijft helder en wijs. Aandacht en compassie zijn een edel tweetal.

Vertrekpunt in de compassietraining is de zelfcompassie als basis voor compassie naar alle andere levende wezens. Thich Nhat Hanh merkt op dat naastenliefde gebaseerd op zelfverachting en zelfverwerping gedoemd is te mislukken. Het besef van de samenhang tussen naastenliefde en zelfcompassie is ook vervat in de bekende bijbelse regel: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Ten onrechte is zelfcompassie in het West-Europese christendom vaak geassocieerd met narcisme en daarmee bijna taboe verklaard. De ervaring leert dat een milde omgang met zichzelf en met anderen communicerende vaten zijn en elkaar direct beïnvloeden.
 

Aangezien onze cultuur voor een deel gekenmerkt wordt door een zekere hardvochtigheid in de omgang met onszelf, begint deze cursus bij het cultiveren van mildheid en vriendelijkheid naar onszelf toe. Geleidelijk wordt de cirkel van compassie naar andere mensen en levende wezens uitgebreid tot een meer omvattende liefde.
 

OPBOUW EN INHOUD

Een stapsgewijze en voorzichtige uitbreiding van het mededogen vormt de rode draad in de compassietraining.
 

Qua intensiteit is de compassietraining vergelijkbaar met de mindfulnesstraining. Ook de opbouw is verwant aan de mindfulnesstraining. Er is een oefenprogramma van 8 sessies. De eerste 4 wekelijks, de laatste 4 tweewekelijks. Hierdoor krijgen de deelnemers meer tijd om de oefeningen hun werk te laten doen. Een stiltedag maakt eveneens deel uit van de compassietraining.
 

In elke sessie staat een thema centraal zoals de emotieregulatiesystemen, innerlijke destructieve reactiepatronen onderkennen zoals harde zelfkritiek (‘vechten’), zelfisolatie (‘vluchten’) en over-identificatie (‘bevriezen’), de medicijnen van zelfcompassie, besef van ‘common humanity’ en mindfulness, het ontwikkelen van bewustzijn van een ‘compassionele metgezel’, het goede van het leven in zich opnemen e.a. Bij elke thema horen oefeningen die thuis verder worden beoefend.
 

In het algemeen is er in de compassietraining meer aandacht voor de werking van het brein, innerlijke destructieve reactiepatronen, de bijbehorende emotionele pijn, het mededogend ermee omgaan en meer bewust het goede van het leven in zich opnemen. Aandachtig omgaan met het spannende en pijnlijke in ons leven wordt beoefend in de mindfulnesstraining. Op die basis wordt voortgebouwd in de compassietraining. Naast aandacht gaat ook het mededogen duidelijker meedoen als een krachtige & heilzame bondgenoot.

 
NAMO104013 Desiree Jansen.jpeg

“I am larger and better than I thought. I did not know I held so much goodness”
- Walt Whitman

 

SUPERVISIE

Zowel voor individuele supervisie als groepssupervisie in de hulpverlenende beroepen (geestelijke verzorging, pastoraat, maatschappelijk werk e.a.) is Florus Kruyne beschikbaar.

Hij heeft ruime ervaring met zowel het kerkelijk gemeentewerk als met het werken in een zorginstelling. Kenmerkend voor zijn supervisiestijl zijn: veiligheid, humor, milde uitdaging en aandacht voor de spirituele achtergrond van de supervisant.
 

Florus is LVSC-geregistreerd: KRU002-S H3
 

Tarief:
Indien de instelling/organisatie betaalt: €130 per sessie (Anderhalf uur)
Indien de professional zelf betaalt: €100 per sessie

20200420_123221.jpg

Titbits

​Hier vermeld ik nieuwtjes over eenmalige activiteiten zoals een Stiltedag, retraite of workshop.

Here I mention bits of news about once-only activities like a SilentDay, a retreat or workshop. 

“A taste of Mindfulness”

Retreat in Transsylvania, September 9th – 10th 2022, Gálfalva

 

“People sacrifice the present for the future. But life is available only in the present. That is why we should walk in such a way that every step can bring us to the here and the now.”

Thich Nhat Hanh

 

In this short retreat of 24 hours, you will get a taste of Mindfulness. We will do some talking about it, but most of all we will practice and experience Mindfulness by a variety of exercises, like sitting and walking meditation.

We will slow down, keeping more silence, and do the daily routine actions like walking, eating, washing our hands etc. in a slightly different way.

 

To have a satisfying retreat we ask from you to do some reading beforehand in order to get some understanding of Mindfulness. To take part in an introductory workshop on line. Furthermore, we need your willingness to engage into the various exercises with an open mind, to investigate your experiences, share them, within your limits, with other participants and to pay a price in time and money (80 RON).

 

Who is the trainer?

My name is Florus Kruyne. Since 2021 I am retired minister and hospital chaplain in the Netherlands, but not retired from being a Mindfulnesstrainer. For many years I gave the ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR)training in my remonstrant congregation for members and in the cityhospital for nurses and doctors. Since 2001 I am in touch with the Hungarian community in Transsylvania and gave during 10 years pastoral trainings and supervision to Unitarian and Reformed ministers. We spend a lot of holidays in Erdély, know the mountains better than many locals and had for 17 years a house in a small Székely village in Háromszék.

 

Date : September 9th – September 10th, from 16.00h – 16.00h

 

Place : Gálfalva, Transsylvania, Rumenia

 

Host : Jakabhazi Béla Botond

 

Registration and information: Florus kruyne@planet.nl

                                               or Béla jakabhazibelabotond@gmail.com

 

On-line workshop (Zoom): July 30th 16.00u-17.00

 

Costs : 80 RON

 

See also: www.floruskruyne.nl

 

 

What is Mindfulness?

"We will be more successful in all our endeavors if we can let go of the habit of running all the time, and take little pauses to relax and re-center ourselves. And we'll also have a lot more joy in living."

Thich Nhat Hanh

 

The MBSR training turns out to be beneficial in coping with stress, other difficulties of life, and opening up for he wonders of life. The effectiveness and positive result of this training is sustained by an overwhelming amount of scientific research and evidence. The mindfulnesstraining is also a helpful foundation for a spiritual practice.

Mindfulness means ‘awareness in the moment’ and is something natural. We have this consciousness at our disposal all the time, but it is also weak and vanishes easily. So we need some practice to establish this ‘awareness in the moment’ more steadily.

Being aware and present in the moment, we see arise all kinds of cognitive-emotional patterns ánd at the same time we gain some freedom from those habits and get more playfulness.

With awareness in the moment we also are open with our mind and senses for the beauty of life instead of being lost in activism or our many thought-bubbles.

The training of mindfulness is amongst others derived from Buddhist meditation traditions like Zen and Vipassana. John Kabat Zinn, American microbiologist and practioner of Zen-meditation and Yoga, developed in the eighties of the former century in his hospital the MBSR training for patients with chronical and untreatable complaints. Instead of fighting the complaints with medication or fleeing from them by all kinds of addiction, he invited his trainees to open up to their complaints, acknowledge them, allow them and get into a more friendly relationship. So they were invited to changed the relationship with their difficulties. The effect of this approach was promising.

Nowadays the Mindfulnesstraining is a well established training in Western Europe, not only for coping with stress and other difficulties but also for improving the quality of life, even to sustain a spiritual practice (as in my case and many others’).

 
20171006HAM_8384 kopie.JPG

BIOGRAFIE

Florus Kruyne (1954) is getrouwd met Tina Geels. Zij hebben twee zoons Thomas (1989) en Jeroen (1991).
 

Hij combineerde lange tijd, tot aan zijn pensionering medio 2021, 2 functies: Die van predikant (de Remonstrantse Gemeente Utrecht, vanaf 1990) en die van geestelijk verzorger (Diakonessenhuis Utrecht, vanaf 1995). Het was een mooie combinatie!
 

Tegenwoordig richt hij zich op de Mindfulness- en Compassietrainingen en op Supervisie.

Mindfulness- en compassietrainingen

Florus Kruyne is sinds 2011 een gecertificeerd en ervaren Mindfulness- en Compassietrainer. Onder andere voor medewerkers in de gezondheidszorg gaf hij diverse trainingen. Voor ex-trainees biedt hij maandelijks de ‘Onderhoudsmiddagen Mindfulness’ en organiseert stiltedagen en retraites. Het geven van deze trainingen is bij Florus ingebed in een jarenlange meditatiepraktijk (Vipassana) en affiniteit met de wijsheidstradities van christendom en boeddhisme. Ze geven perspectief en diepgang aan de training van aandacht en compassie.

IMG-20160815-WA0001.jpg