top of page

Mindfulness- & Compassietraining

Aandacht en compassie hebben elkaar nodig en vormen een edel tweetal.

De Mindfulness Based Stress Reduction training (MBSR) is een cursus van 8 weken, van één dagdeel per week plus een aparte stiltedag.

De Compassietraining is hoofdstuk 2 en lijkt qua opbouw en intensiteit op de MBSR. 

Doel van beide trainingen is het gemakkelijker en milder omgaan met het spannende en het pijnlijke in ons leven en dat van anderen.

Dit voorjaar (2024) biedt Florus een Compassietraining aan vanaf woensdagavond 14 februari. 

 

Een Mindfulnesstraining staat voor het najaar 2024 in de agenda (woensdagavonden), data volgen.

 

De maandelijkse Onderhoudsmiddagen Mindfulness lopen door en staan open voor iedereen die haar/zijn meditatiepraktijk wil onderhouden (zie Titbits).

Het geven van deze trainingen is bij Florus ingebed in een jarenlange meditatiepraktijk (Vipassana) en affiniteit met de wijsheidstradities van christendom en boeddhisme. Ze geven perspectief en diepgang aan de training van aandacht en compassie.

Florus is geregistreerd bij de Beroepsvereniging Mindfulnesstrainers (VMBN): Categorie 1, nr. 20211648

“We will be more successful in all our endeavors if we can let go of the habit of running all the time, and take little pauses to relax and re-center ourselves. And we'll also have a lot more joy in living.' 
- Thich Nhat Hanh - 

ABOUT US

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write a long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

OUR CLIENTS

WAT IS MINDFULNESS

 

The MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) training turns out to be beneficial in coping with stress, other difficulties of life, and opening up for he wonders of life. The effectiveness and positive result of this training is sustained by an overwhelming amount of scientific research and evidence. The mindfulnesstraining is also a helpful foundation for a spiritual practice.

Mindfulness means ‘awareness in the moment’ and is something natural. We have this consciousness at our disposal all the time, but it is also weak and vanishes easily. So we need some practice to establish this ‘awareness in the moment’ more steadily.

Being aware and present in the moment, we see arise all kinds of cognitive-emotional patterns ánd at the same time we gain some freedom from those habits and get more playfulness.

With awareness in the moment we also are open with our mind and senses for the beauty of life instead of being lost in activism or our many thought-bubbles.

The training of mindfulness is amongst others derived from Buddhist meditation traditions like Zen and Vipassana. John Kabat Zinn, American microbiologist and practioner of Zen-meditation and Yoga, developed in the eighties of the former century in his hospital the MBSR training for patients with chronical and untreatable complaints. Instead of fighting the complaints with medication or fleeing from them by all kinds of addiction, he invited his trainees to open up to their complaints, acknowledge them, allow them and get into a more friendly relationship. So they were invited to changed the relationship with their difficulties. The effect of this approach was promising.

Nowadays the Mindfulnesstraining is a well established training in Western Europe, not only for coping with stress and other difficulties but also for improving the quality of life, even to sustain a spiritual practice (as in my case and many others’).

Mindfulness is een veelkleurig 'iets'. Dat blijkt al uit de vele mogelijke vertalingen: besef, tegenwoordigheid van geest, opmerkzaamheid, aandacht enz. Er is dan een soort wakkerheid in het moment. Je bent met een open, niet-oordelende aandacht aanwezig in het huidige moment en ziet wat er gaande is.
 

Juist wanneer we spannende of pijnlijke dingen in ons leven tegenkomen, hebben we de neiging om ons daar vanaf te wenden, deze ervaringen te negeren, weg te duwen of te bestrijden. Het resultaat daarvan heeft misschien tijdelijk effect, maar op langere duur is het vaak schadelijk voor onze gezondheid en welbevinden.
 

Er is nog een andere mogelijkheid dan onze ongewenste ervaringen te bevechten of ervan weg te gaan: Je ernaar toe wenden met een erkennende en milde aandacht. ‘Aanschouwen’ kun je het ook noemen. Deze aandachtige, erkennende toewending schept ruimte en tegelijk een subtiele distantie ten opzichte van de ervaring. Er is een wereld van verschil of je sombere gedachten hebt of mérkt dat je ze hebt terwijl ze zich voordoen. Je valt dan niet helemaal samen met een prettige of onprettige ervaring, met voorkeuren of afkeer en vele andere automatische reacties. Er komt meer speelruimte voor andere keuzes.

 

Aandachtig omgaan met minder prettige ervaringen blijkt goed te werken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen die enige tijd mindfulness beoefend hebben, meer aanvaardend en soepeler omgaan met het spannende en pijnlijke in hun leven. Juist door de ongemakken toe te laten worden ze minder.
 

Een ander resultaat is dat wanneer mensen opener en vriendelijker met zichzelf omgaan, dat direct zijn weerslag heeft op hun relaties: een meer tolerante en begripvolle omgang met anderen.
 

WAAR KOMT MINDFULNESS VANDAAN?

De Mindfulnessbenadering is een vertaling van boeddhistische meditatie in een westerse, levensbeschouwelijk neutrale en wetenschappelijk onderbouwde vorm. Daarnaast maken ook yogaoefeningen, elementen van westerse psychologie en volwassen educatie er deel van uit.
 

Ze is ontwikkeld binnen de gezondheidszorg in de VS door de microbioloog Jon Kabat-Zinn en heeft vorm gekregen in een cursus van 8 weken, de ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR). Het omgaan met stress krijgt daarin veel aandacht.
 

Cognitieve gedragstherapeuten konden goed aansluiten bij de Mindfulnessbenadering van Kabat-Zinn en ontwikkelden de ‘aandacht gerichte cognitieve therapie’. Deze kreeg vorm in de cursus ‘Mindfulness Based Cognitive Therapy’ (MBCT). De MBCT lijkt veel op de MBSR en legt eigen accenten.
 

DE 8-WEEKSE TRAINING

Aandacht en bewustzijn is iets natuurlijks. Het is er al en altijd binnen handbereik. Maar het is ook zo weer verdwenen. Dan gaan we weer op de automatische piloot qua denken, voelen en handelen. Aandacht wordt wel vergeleken met een zwak spiertje. De basistraining ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR) is een krachtige impuls om die 'aandachtspier' sterker te maken. 

Hij duurt 8 weken, elke week 1 dagdeel. Als extra is er een stiltedag.
 

Er wordt geoefend aan de hand van een scala aan aandachtoefeningen, formele zoals lichaam-, loop- en zitmeditatie en informele, gericht op opmerkzaamheid in het dagelijks leven. Dagelijks oefenen tijdens de cursus wordt sterk aanbevolen. Het is de enige manier om iets te gaan merken van wat aandacht vermag.
 

TOEPASSINGEN

In Nederland wordt de training vaak aangeboden in het kader van de gezondheidszorg zowel in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor mensen met o.a. depressieve klachten als in de somatische zorg voor mensen met stress-, vermoeidheid- en pijnklachten. De training is dan een aanvulling op een medische of psychotherapeutische behandeling en wordt meestal gegeven door psychologen, psychiaters en soms door geestelijk verzorgers.
 

Ook buiten de gezondheidszorg worden veel mindfulnesstrainingen gegeven: In het bedrijfsleven, het onderwijs, in meditatiecentra of een spirituele context. Vrijgevestigde trainers, coaches en geestelijk verzorgers zijn dan de aanbieders. Het interessante van de Mindfulnessbenadering is dat het niet alleen hoeft te gaan over problemen, maar ook om jezelf beter en diepgaander te leren kennen. Of zoals Thich Nhat Hanh het zegt: De communicatie met jezelf te herstellen. 
 

Juist die algemeen menselijke invalshoek maakt een MBSR cursus geschikt voor toepassing in een open setting (in plaats van een medische of psychotherapeutische context). Dan melden zich mensen met lichte klachten – en wie heeft die niet? – en vooral met de wens om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of als ze willen, de basis te leggen voor een spirituele discipline.
 

MINDFULNESS, LEVENSHOUDING EN SPIRITUALITEIT

Stress en andere ‘klachten’ zijn, wat ruimer bezien, allemaal uitingsvormen van menselijk lijden. En lijden is, naast vreugde en geluk, inherent aan ons leven. Het omgaan met moeite, frustratie en lijden is een algemeen menselijke, existentiële uitdaging. Hoe je dat doet, wordt sinds mensenheugenis door alle spirituele wegen, religies en levensbeschouwingen onderwezen.
 

Afkomst verloochent zich niet. De boeddhistische levensbeschouwing blijft herkenbaar in de Mindfulnesstraining. Dat heeft het voordeel dat de training gemakkelijk verbonden kan worden met deze en andere wijsheidstradities. Die verbinding geeft perspectief, diepgang en inspiratie aan de Mindfulnesstraining.
 

Aandachtig en accepterend omgaan met het ongemakkelijke van ons leven kan uitgroeien tot een levenshouding en levenskunst: Vol aandacht in het leven staan, in zonneschijn en regen, in voor- en tegenspoed.
 

Aandacht herstelt niet alleen de communicatie met onszelf, maar opent evengoed voor de ander. Het maakt bovendien gevoeliger voor het wonderbaarlijke van het leven zelf.
 

De Mindfulnesstraining kan op zichzelf staan en heeft in zichzelf waarde en effect. Ze kan ook in een breder spiritueel perspectief gezien worden en een opstapje worden tot een dieper inzicht en een ruimer hart.

TRAINING
De eerstvolgende MBSR training is in het najaar 2024 gepland op 8 woensdagavonden

Data volgen

​​​Tijdstip: 19.30u-22.00u
 

Locatie: Yogacentrum Bunnik, Smalleweg 8a
 

Deelnemers: 4 – 12
 

Kosten: €​​​550 indien werkgever of ziektekostenverzekering betaalt

              €350 indien jijzelf betaalt

              

Intakegesprek:

In een verkennend gesprek gaan we na of je behoeften en verwachtingen aansluiten bij wat de training biedt.

Mindfulness
Training

COMPASSIETRAINING

De compassietraining is een logisch vervolg op de mindfulnesstraining (MBSR/MBCT). Mildheid of compassie is vaak impliciet aanwezig in de mindfulnesstraining als één van de houdingsaspecten, maar verdient bij nader inzien meer expliciete aandacht. In alle grote levensbeschouwelijke tradities neemt het cultiveren van deze liefdevolle kwaliteiten een grote plaats in. In de Christelijke traditie wordt meestal gesproken over ‘naastenliefde’, ‘barmhartigheid’, en ‘met ontferming bewogen worden’. In de Boeddhistische traditie heet het ‘mededogen’ en ‘liefdevolle vriendelijkheid’.
 

Staat in de mindfulnesstraining het ontwikkelen van aandacht en zelfinzicht centraal, de kern van de compassietraining is het inoefenen van mededogen of barmhartigheid. Daarmee sluit de compassietraining aan bij de grote levensbeschouwingen. Compassie is net als aandacht een universeel menselijke waarde.
 

De ervaring van mensen die wat langer aandacht- en inzichtmeditatie beoefenen (volgens de Boeddhistische Vipassana-traditie) is dat er een meer objectieve blik groeit, maar eentje die ook wel aan de koele kant is. Dat laatste kan het gevoel geven 'hé, misschien ontbreekt er wel iets, namelijk een liefdevol hart'.
 

Aandacht en een wakkere geest gaan hand in hand met een mededogend hart. In de Boeddhistische traditie wordt dat al heel lang onderwezen. Zo wordt de aandacht barmhartig en de barmhartigheid helder en wijs. Aandacht en compassie zijn een edel tweetal.

 

Vertrekpunt in de compassietraining is de zelfcompassie als basis voor compassie naar alle andere levende wezens.

Thich Nhat Hanh merkt op dat naastenliefde gebaseerd op zelfverachting en zelfverwerping gedoemd is te mislukken.

Het besef van de samenhang tussen naastenliefde en zelfcompassie is ook vervat in de bekende bijbelse regel: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Een nieuwere vertaling zegt het net iets preciezer: 'Heb uw naast lief, want hij is als u.'

Ten onrechte is zelfcompassie in het West-Europese christendom vaak geassocieerd met narcisme en daarmee bijna taboe verklaard.

De ervaring leert dat een milde omgang met zichzelf en met anderen communicerende vaten zijn en elkaar direct beïnvloeden.
 

Aangezien onze cultuur voor een deel gekenmerkt wordt door een zekere hardvochtigheid in de omgang met onszelf, begint deze cursus bij het cultiveren van mildheid en vriendelijkheid naar onszelf toe. Geleidelijk wordt de cirkel van compassie naar andere mensen en levende wezens uitgebreid tot een meer omvattende liefde.
 

OPBOUW EN INHOUD

Een stapsgewijze en voorzichtige uitbreiding van het mededogen vormt de rode draad in de compassietraining.
 

Qua intensiteit is de compassietraining vergelijkbaar met de mindfulnesstraining. Ook de opbouw is verwant aan de mindfulnesstraining. Er is een oefenprogramma van 8 sessies. De eerste 4 wekelijks, de laatste 4 tweewekelijks. Hierdoor krijgen de deelnemers meer tijd om de oefeningen hun werk te laten doen. Een Stiltedag maakt eveneens deel uit van de compassietraining.
 

In elke sessie staat een thema centraal zoals:

- de emotieregulatiesystemen en de werking van ons brein

- innerlijke destructieve reactiepatronen onderkennen  

- het medicijnen van zelfcompassie

het ontwikkelen van bewustzijn van een ‘compassionele metgezel’

- het goede van het leven in zich opnemen etc.

 

Bij elke thema horen oefeningen die thuis verder worden beoefend.
 

Aandachtig omgaan met het spannende en pijnlijke in ons leven wordt beoefend in de mindfulnesstraining. Op die basis wordt voortgebouwd in de compassietraining. Naast aandacht gaat ook het mededogen duidelijker meedoen als een krachtige & heilzame bondgenoot.

TRAINING

 

Dit voorjaar (2024) geef ik een Compassietraining op 8 woensdagavonden

 • 14 Februari

 • 28 Februari

 • 6 Maart

 • 13 Maart

 • 20 Maart

 • 3 April

 • 10 april

 • 17 april

 

Tijdstip: 19.30u-22.00u
 

Locatie: Yogacentrum Bunnik, Smalleweg 8a
 

Locatie Stiltedag: Yogacentrum Bunnik
 

Deelnemers: 4 – 12
 

Kosten: €​​​400

              

Intakegesprek:

In een verkennend gesprek gaan we na of je behoeften en verwachtingen aansluiten bij wat de training biedt

Compassietraining
NAMO104013 Desiree Jansen.jpeg

“I am larger and better than I thought. I did not know I held so much goodness”
- Walt Whitman

Supervisie

SUPERVISIE

Zowel voor individuele supervisie als groepssupervisie in de hulpverlenende beroepen (geestelijke verzorging, pastoraat, maatschappelijk werk e.a.) is Florus Kruyne beschikbaar.

Hij heeft ruime ervaring met zowel het kerkelijk gemeentewerk als met het werken in een zorginstelling. Kenmerkend voor zijn supervisiestijl zijn: veiligheid, humor, milde uitdaging en aandacht voor de spirituele achtergrond van de supervisant.
 

Florus is LVSC-geregistreerd: KRU002-S H3
 

Tarief:
Indien de instelling/organisatie betaalt: €130 per sessie (Anderhalf uur)
Indien de professional zelf betaalt: €100 per sessie

20200420_123221.jpg

TITBITS

​Hier vind je nieuwtjes over eenmalige activiteiten zoals een Stiltedag, retraite of workshop.

Here you find bits of news about once-only activities like a SilentDay, a retreat or workshop. 

“How do You take care of your soul?"

Retreat in Transsylvania for Theological Students, March 9/10 2024, Cluj

 

“People sacrifice the present for the future. But life is available only in the present. That is why we should walk in such a way that every step can bring us to the here and the now.”

Thich Nhat Hanh

 

In this short retreat of 24 hours, you will get a taste of Mindfulness. We will do some talking about it, but most of all we will practice and experience Mindfulness by a variety of exercises, like sitting and walking meditation.

We will slow down, keeping more silence, and do the daily routine actions like walking, eating, washing our hands etc. in a slightly different way than you are used to do. The Mindfulnessapproach is a powerful way for a future spiritual guide, to take care of his/her own soul.

Mindfulness Onderhoudsmiddagen

Voor mensen die hun meditatiepraktijk willen onderhouden en een Mindfulness- of Compassietraining gevolgd hebben is er maandelijks een zogenaamde 'onderhoudsmiddag' op een Donderdagmiddag van 14.00u-16.00u in Yogacentrum Bunnik. Elke middag heeft een eigen thema, met een korte inleiding, vooral oefenen, vaak een gesprekje, net als in de Mindfulnesstraining.

Je bent van harte welkom!

Data 2024

Donderdag van 14.00u – 16.00u, welkom vanaf 13.45u – 16.15u

 • 11 jan.

 • 8 feb.

 • 7 maart

 • 11 april

 • 2 mei

 • 6 juni

 • 11 juli

 • 8 augustus

 • 12 september

 • 10 oktober

 • 7 november

 • 12 december

Locatie: Yogacentrum Bunnik

Kosten: (bij voorkeur voor de gehele serie) €140 

Anders in overleg

Titbits
20171006HAM_8384 kopie.JPG

BIOGRAFIE

Florus Kruyne (1954) is getrouwd met Tina Geels. Zij hebben twee zoons Thomas (1989) en Jeroen (1991).
 

Hij combineerde lange tijd, tot aan zijn pensionering medio 2021, 2 functies: Die van predikant (de Remonstrantse Gemeente Utrecht, vanaf 1990) en die van geestelijk verzorger (Diakonessenhuis Utrecht, vanaf 1995). Het was een mooi geheel!

 

Als toegift werkt hij tegenwoordig als Praktijkondersteuner GGZ in een Huisartsenpraktijk, waar hij regelmatig Mindfulness- en Compassie oefeningen introduceert in de begeleiding van patiënten
 

De Mindfulness- en Compassietrainingen geeft hij met plezier.  

Mindfulness- en compassietrainingen

Florus Kruyne is sinds 2011 een gecertificeerd en ervaren Mindfulness- en Compassietrainer. Onder andere voor medewerkers in de gezondheidszorg gaf hij diverse trainingen. Voor ex-trainees biedt hij maandelijks de ‘Onderhoudsmiddagen Mindfulness’ en organiseert stiltedagen en retraites. Het geven van deze trainingen is bij Florus ingebed in een jarenlange meditatiepraktijk (Vipassana) en affiniteit met de wijsheidstradities van christendom en boeddhisme. Ze geven perspectief en diepgang aan de training van aandacht en compassie.

IMG-20160815-WA0001.jpg
Biografie

CONTACT

Bedankt voor je bericht!

Contact
bottom of page